St T. JV G 41: St. Thomas - Blue at St. Pius Parish - slevino