2014 Trifitness Norwalk Sprint Triathlon - slevino